Regulamin Sklepu Internetowego 

Definicje:

 1. SprzedającyFirma JG SPORT Jacek Gajewski, ul. Włocławska 252 C, 87-100 Toruń, NIP: 9561023517

 2. Klient - strona dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.jgsportesklep.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

 6. Cena - cena detaliczna Towaru, podana w złotówkach, powiększona o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie obejmująca usługi dostawy.

 7. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email), tworzy konto, niezbędne do zakończenia procesu zakupu Towarów.

 8. Formularz Zamówień - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient dokonuje wyboru Towaru, jego rozmiaru lub ilości.

 9. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

 10. Ustawa - ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z
  2017 r. poz. 683 z późniejszymi zmianami).

I. Postanowienia ogólne 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientem umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 4. Osoby rejestrujące się w Sklepie Internetowym oraz dokonujące w nim zakupów, podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 5. W zakresie usług świadczonych przez Sprzedającego niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.

 6. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 7. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu,
  tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. 

 8. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, obsługującej pliki „coockies”.

 1. Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;

 2. Netscape 7.0 lub wyższa wersja;

 3. Mozilla 1.3 lub wyższa wersja;

 4. Google Chrome;

 5. Safari;

 6. Opera.

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Informacja o Cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.

 3. Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem dokonania zakupu Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

 4. Zdjęcia Towarów, które objęte są ochroną prawnoautorską, umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.

 5. Wykorzystane w Sklepie internetowym znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).

 7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych przez Klienta wskazanych w Formularzu Rejestracji, koniecznym do zakończenia procesu zakupu Towarów, a także adresu wysyłki w przypadku wybrania takiej formy dostarczenia Towarów.

 8. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedający informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 

II. Zakres zasady i warunki korzystania 

ze Sklepu Internetowego 

 

 1. Zakup Towaru w Sklepie Internetowym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. Rejestracja konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna oraz bezpłatna.

 3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu.

 4. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienie przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

 5. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

 3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

 1. Sprzedający może zablokować lub usunąć konto Klienta, jeżeli stwierdzi nadużycie Regulaminu, z zachowaniem 14-dnioiwego okresu uprzedzenia Klienta o tym fakcie. Oświadczenie w tej sprawie zostanie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email jaki został przez niego podany z Formularzu Rejestracji.

 2. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny u Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru.

 3. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email jaki został przez niego podany w Formularzu Rejestracji.

 

III. Składanie zamówień 

 

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 13:00.

 3. Procedura zakupu Towaru w Sklepie Internetowym jest następująca:

 1. Wybór Towaru;

 2. Dodanie Towaru do koszyka, wraz z możliwością powrotu do kontynuacji zakupów w Sklepie Internetowym;

 3. Zalogowanie się w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji;

 4. Realizacja zamówienia:

- podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, e-mail, numeru telefonu);

- wybór sposobu dostawy;

- dokonanie płatności.

 1. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.   

 2. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty
  e-mail  - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży z Klientem. 

IV. Dokonywanie płatności.

 1. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

 1. gotówką, przy odbiorze osobistym

 2. przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

Właściciel rachunku: JG SPORT Jacek Gajewski

Numer rachunku: 60124040091111000044907923

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Towarów, z zastrzeżeniem postanowień punktu I. 10 Regulaminu.

V. Realizacja zamówień. 

 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynika z Karty Towaru, jednak jest zależny między innymi od:

 1. wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;

 2. dostępności Towaru.

 1. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta (przelew na konto).

 2. Towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy Towaru wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Termin wskazany w zdaniu pierwszym może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 3. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni - po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

 5. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

 6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia 

od umowy 

 

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy w terminie czternastu (14) dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący Konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Ustawy. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: JG SPORT Jacek Gajewski, ul.Włocławska 252 C, 87-100 Toruń lub na adres email: jgsport@jgsport.com.pl. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, bądź wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Ustawy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: JG SPORT Jacek Gajewski ul.Włocławska 252 C, 87-100 Toruń.

 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

 

VII. Wady Towaru. Reklamacje.

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. 

 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami Ustawy oraz przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z  przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

 5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

 6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: JG SPORT Jacek Gajewski ul.Włocławska 252 C,
  87-100 Toruń.

 7. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego). 

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 - dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

 10. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.  

VIII. Dane osobowe 

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych, uniemożliwi zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów.

 2. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1063 z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Klient o którym mowa w ust. 1 powyżej, uprawniony jest także do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1063 z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość.

 3. Klient o którym mowa w ust. 1 powyżej, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Klient może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. Postanowienia końcowe 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 2. Sprzedający zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z informacją o najważniejszych zmianach. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich zawarcia.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłane przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2022 r.

 6. Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 7. Niniejszy regulamin został ustanowiony przez firmę JG SPORT Jacek Gajewski.

OŚWIADCZENIE REKLAMACYJNE - Pobierz

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - Pobierz